เค.พี. ทันด่วน
KP. EXPRESS

How to, we know

(โครงการที่ ๑)

**************************************

สืบทรัพย์/บังคับคดี/นักสืบ

How to, we know

ในคดีแพ่ง เมื่อศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ก็มิได้หมายความว่า โจทก์จะได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาไปโดยปริยาย ในทางความเป็นจริง มีคดีจำนวนไม่น้อยที่เมื่อศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีแล้ว แต่โจทก์กลับมิได้รับชำระหนี้จากจำเลยตามที่ปรากฏในคำพิพากษานั้น ไม่ว่าจำนวนใด กล่าวคือ แม้มีคำพิพากษาของศาลให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์ จำเลยก็อาจดื้อแพ่งไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาดั่งกล่าวด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการหลบหนีไปโดยไม่ปรากฏว่าไปอยู่ ณ ที่ใดในราชอาณาจักร ทั้งไม่ปรากฏทรัพย์สินที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้ หรือแม้กระทั่ง การไม่หลบหนี แต่ก็อยู่ในสภาวะอย่างเดียวกันที่ไม่ปรากฏทรัพย์สินที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้ เข้าทำนอง “ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย” เช่นนี้ คำพิพากษาของศาล จึงมีผลไม่ต่างไปจากกระดาษใบหนึ่งที่ไม่มีสภาพบังคับ หรือไม่อาจบังคับให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้ และนั่น อาจเป็นเพียงสิ่งเดียวที่โจทก์ได้รับจากผลของการชนะคดี

เมื่อกรณีเป็นเช่นนั้น จะแก้ไขอย่างไร (??)

คำตอบคือ ตามกฎหมายโดยข้อสาระสำคัญนั้น โจทก์ต้องบังคับคดี ด้วยการตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเข้าดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี

ทว่า ในโลกแห่งความเป็นจริง โจทก์อาจบังคับคดีไม่ได้ (??)

เนื่องจาก เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการยึด อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี เท่าที่โจทก์ให้รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะยึด หรืออายัด กล่าวคือ โจทก์ต้องให้ข้อมูล และรายละเอียดของทรัพย์ที่จะขอให้ยึด หรืออายัดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือโจทก์ต้องสืบเอาเองว่า จำเลยมีทรัพย์สินใดบ้างที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้ และแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไม่สืบให้

ดั่งนั้น พึงประเมินได้ว่า ความยากของขั้นตอนการบังคับคดี ย่อมอยู่ที่การสืบทรัพย์ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงนั้น เมื่อจำเลยดื้อแพ่ง และมีเจตนาที่จะไม่ชำระหนี้ จำเลยย่อมยักย้าย ถ่ายเท ซ้อนเร้น อำพรางทรัพย์สินต่างๆ เพื่อมิให้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้รับชำระหนี้ อันส่งผลให้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์สืบไม่พบทรัพย์สินต่างๆ เหล่านั้น ของลูกหนี้

การสืบทรัพย์นี้ จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะ และมีความรอบรู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ทั้งควรผ่านประสบการณ์การสืบทรัพย์มาอย่างมีนัยยะสำคัญ มิฉะนั้น ก็อาจทำให้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก จนอาจไม่คุ้มกับข้อมูล หรือทรัพย์สินที่ได้


สืบทรัพย์/นักสืบ (??)
 

How to, we know
 

ติดต่อเรา : 08-1 566-1004


*************************************

Navigator:

ค้น (Search) ที่ google คำว่า ทนายกิตติศักดิ์

Tel. 08-1 566-1004

www.attorney.in.th/หน้าแรก

www.attorney.in.th/contact

www.attorney.in.th

powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE