K Attorneys

"ผู้ใดกล้า ผู้นั้นชนะ"

งานว่าความ (Attorneys) ได้แก่

งานฟ้องต่าง แก้ต่าง และดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล หรือโดยอำนาจศาลทั่วราชอาณาจักร

สำหรับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเยาวชน และครอบครัว คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีภาษีอากรฝ่ายสรรพากร และการอุทธรณ์ภาษี คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ รวมตลอดทั้งคดีตามกฎหมายพิเศษต่างๆ

ทั้งนี้ ให้รวมไปถึงการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญ และการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญประการอื่น อาทิ

การว่าความซักค้าน ในกระบวนพิจารณาชั้นผัดฟ้อง ฝากขัง ของพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการในศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร

การอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยผู้ต้องหา หรือจำเลยชั่วคราว เป็นต้น

มีระบบจัดเก็บเอกสารเป็นระบบปิด ตลอดจนมาตรการในการรักษาความลับของลูกความ อาทิ เอกสารสำนวนคดี และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากทนายความเจ้าของสำนวนแล้ว ผู้ที่จะมีสิทธิเปิดอ่านมีได้เฉพาะ ลูกความ ตัวความ และในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล หรือโดยอำนาจศาล เท่านั้น


powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE